Menu

20TH FILM PROGRAMME

Wetsuit / Неопренов костюм

Fiction , Wed, 2023-06-14, / Thu, 2023-06-15, 19:00
Portugal / United Kingdom , 2022, 18'52''
Director: João Salgado / Жоао Салгадо
Producer: Maria Martins, Mathilde Jouaud / Мария Мартинс, Матилд Жуо
Cinematographer: Pablo Garrido Carreras / Пабло Гаридо Карерас
Writer: João Salgado / Жоао Салгадо
Editor: Hannah Owen / Хана Оуен

Synopsis: Wetsuit presents three seemingly unrelated stories and characters in order to explore their similarities. It’s as if what happens to one character has happened or will happen to the others. In that knowledge, they share the same questions about the burden of what it might mean to be a man. For these kids, torn between a life on land and a life at sea, they are haunted by what type of man they will be, which suit will they wear? / “Неопренов костюм” представя три на пръв поглед несвързани истории и герои, за да изследва приликите между тях. Сякаш това, което се случва с един герой, се е случило или ще се случи с останалите. Имайки това знание, те споделят едни и същи въпроси относно тежестта на това какво може да означава да си мъж. За тези деца, разкъсвани между живота на сушата и живота в морето, те са преследвани от въпроса какви мъже ще бъдат, какъв костюм ще носят?

Director: João Salgado / Жоао Салгадо
João was born in Lisbon, Portugal but grew up in Switzerland. He has a degree in economics from the London School of Economics and a masters in filmmaking from the London Film School. He is attracted to non linear narrative structures and stories that explore themes of home and isolation, the homes we make and the homes we long for. Wetsuit is his graduation film from the London Film School. João currently lives and works in Lisbon where he is developing his next project. / Жоао е роден в Лисабон, Португалия, но е израснал в Швейцария. Има диплома по “Икономика” от London School of Economics и магистърска степен по “Кинорежисура” от London Film School. Привлечен е от нелинейни наративни структури и истории, които изследват темите за дома и изолацията, домовете, които създаваме, и домовете, за които копнеем. “Неопренов костюм” е неговият дипломен филм от Лондонското филмово училище. В момента Жоао живее и работи в Лисабон, където разработва следващия си проект.


add to bookmarks