Menu

20TH FILM PROGRAMME

uStopia

Documentary , Sun, 2023-06-11, / Sun, 2023-06-11, 21:00
Slovakia , 2021, 29'42''
Director: Denisa Parobekova / Дениса Паробекова
Producer: Natalia Cesankova, Karina Sporinova / Наталия Цесанкова, Карина Споринова
Cinematographer: Adam Rohal, Roman Supej, Karin Kesziova, Denisa Parobekova / Адам Рохал, Роман Супей, Карин Кесьова, Дениса Паробекова
Writer: Denisa Parobekova / Дениса Паробекова
Composer: Martina Kachlova / Мартина Качлова
Editor: Ema Adamove / Ема Адамова

Synopsis: Stories of the three Slovak migrants in the US with different dreams, experiences and reasons for leaving their homeland share one common thing – living illegally in their dream country. Documentary essay tells stories that are unknown, but we can easily call them the modern history of migration for the American Dream. What are the relationships between migrants and the place that the migrant left? Are there already two separate worlds, glued together only for the duration of one "online touch"? / Историите на тримата словашки мигранти в САЩ с различни мечти, опит и причини да напуснат родината си имат едно общо нещо - да живеят нелегално в страната на мечтите си. Документалното есе разказва истории, които са неизвестни, но спокойно можем да ги наречем съвременната история на миграцията в търсене на американската мечта. Какви са отношенията между мигрантите и мястото, което те са напуснали? Съществуват ли вече два отделни свята, слепени само за времето на едно "онлайн докосване"?

Director: Denisa Parobekova / Дениса Паробекова
Denisa Parobeková (1996, Slovakia) graduated in Documentary Filmmaking at the Academy of Performing Arts in Bratislava. During her studies, she created several short films and collaborated on various film and radio projects and exhibitions. In addition to directing, she also devotes herself to music and literary creation. / Дениса Паробекова (1996 г. , Словакия) завършва документално кино в Академията за сценични изкуства в Братислава. По време на следването си създава няколко късометражни филма и сътрудничи на различни филмови и радиопроекти и изложби. Освен с режисура, тя се занимава и с музика и литературно творчество.


add to bookmarks