Menu

20TH FILM PROGRAMME

Familiar Stranger / Познат непознат

Documentary , Sat, 2023-06-10, 14:00 / Sat, 2023-06-10, 19:00
Switzerland , 2022, 19'24''
Director: Sara Furrer, Fabian Lütolf / Сара Фюрер, Фабиан Лютолф
Producer: Edith Flückiger, Urs Angstburger / Едит Флюкигер, Урс Ангстбургер
Cinematographer: Marlen Schmid / Марлен Шмид
Writer: Sara Furrer, Fabian Lütolf / Сара Фюрер, Фабиан Лютолф
Editor: Christian Büttiker, Pierre Reischer / Кристиан Бютикер, Пиер Райшер

Synopsis: Sara's grandfather has left a void in her family. Who is Kamran Taan? The filmmaker sets off in search of clues and travels to La Spezia - the coastal city where he is said to have lived. What does kinship mean when you've never met? Unexpected events and revelations gradually form a narrative. A road movie about family and identity. / Дядото на Сара е оставил празнота в семейството ѝ. Кой е Камран Таан? Режисьорът се впуска в търсене на следи и пътува до Ла Специя - крайбрежния град, където се твърди, че е живял мъжът. Какво означава роднинство, когато никога не сте се срещали? Неочакваните събития и разкрития постепенно оформят разказа. Филм за семейството и идентичността.

Director: Sara Furrer, Fabian Lütolf / Сара Фюрер, Фабиан Лютолф
Sara Furrer (*1992) and Fabian Lütolf (*1992) are Swiss photographers and filmmakers living in Lucerne and Bern. In 2022 they graduated from the Lucerne University of Applied Sciences and Arts with a Bachelor of Arts in Film. / Сара Фюрер (1992) и Фабиан Лютолф (1992) са швейцарски фотографи и режисьори, които живеят в Люцерн и Берн. През 2022 г. се дипломират в Университета за приложни науки и изкуства в Люцерн с бакалавърска степен по кино.


add to bookmarks