Menu

20TH FILM PROGRAMME

Lupus in Fabula / Вълк в приказката

Animation , Wed, 2023-06-14, / Thu, 2023-06-15, 21:00
Serbia , 2022, 7'18''
Director: Vuk Palibrk, Tanja Brzaković / Вук Палибрк, Таня Бързакович
Producer: Nebojša Miljković / Небойша Милькович
Cinematographer: Vuk Palibrk / Вук Палибрк
Writer: Tanja Brzaković / Таня Бързакович
Animation: Vuk Palibrk / Вук Палибрк
Composer: Janja Lončar / Яня Лончар

Synopsis: Animated film "Lupus in fabula" was inspired by a children's poem "Once Upon a Time there was a Lion", by a famous Serbian children's poet Dusko Radovic. Our hero, Wolf, is faced with existential problems of the modern age, dreaming of being more adapted, more secure and protected. By wishing to be what he thinks is his better self, he's forgetting that by succumbing to this wish he's at the same time losing the only thing that truly matters - his freedom. / Анимационният филм “Вълк в приказката" е вдъхновен от детската поема "Имало едно време един лъв" на известния сръбски детски поет Душко Радович. Нашият герой Вълк е изправен пред екзистенциални проблеми на модерната епоха, мечтаейки да бъде по-адаптиран, по-сигурен и защитен. Желаейки да бъде това, което смята, че е по-доброто аз, той забравя, че като се поддаде на това желание, той в същото време губи единственото нещо, което наистина има значение - свободата си.

Director: Vuk Palibrk, Tanja Brzaković / Вук Палибрк, Таня Бързакович
Tanja Brzakovic was born in Belgrade. She received a master‘s degree in Directing from the University of Belgrade in Serbia, as well as from the University of Hamburg, in Germany. Her films have won many awards at numerous film festivals. Vuk Palibrk is a director, comic artist and an illustrator born in 1987 in Belgrade, Serbia. In 2016 he finished his master studies at Berlin University of the Arts in the department of Visual Communications, topic Illustration. / Таня Бързакович е родена в Белград. Тя получава магистърска степен по режисура от Белградския университет в Сърбия, както и от Хамбургския университет в Германия. Филмите й са показвани на фестивали по целия свят и са печелили множество награди. Вук Палибрк е режисьор, художник на комикси и илюстратор, роден през 1987 г. в Белград, Сърбия. През 2016 г. завършва магистърското си обучение в Берлинския университет по изкуствата в катедрата по визуални комуникации, тема Илюстрация.


add to bookmarks