Menu

19TH FILM PROGRAMME

STATIC FRANTIC / СТАТИЧЕН БЯС

Experimental
Germany , 2021, 11'08''
Director: Lilo Mangelsdorff / Лило Мангелсдорф
Producer: Lilo Mangelsdorff / Лило Мангелсдорф
Cinematographer: Lilo Mangelsdorff / Лило Мангелсдорф
Writer: Lilo Mangelsdorff / Лило Мангелсдорф
Animation: Lilo Mangelsdorff / Лило Мангелсдорф
Composer: Борис Хауф
Editor: Lilo Mangelsdorff / Лило Мангелсдорф

Synopsis: “Static Frantic” is an experimental collage film. I used found and processed material to capture the mood of uncertainty and loneliness in the 'Corona time‘. The basic mood of this stillstand shapes the visual structure and montage of the film as well as the feeling of hopelessness and being locked in behind real and imaginary bars and fences. The paradox of the state of emergency shows itself in a standstill that is driven by the seemingly endless repetition of the same thing over and over again. / „Статичен бяс“ е експериментален филм с колажи. „Използвах намерени и обработени материали, за да уловя настроението на несигурност и самота във времената на пандемия. Основното настроение оформя визуалната структура и монтаж, допринесени с усещането за безнадеждност и затвореност зад реални и въображаеми решетки. Парадоксът на извънредното положение се проявява в застой, движен от привидно безкрайното повтаряне на едно и също нещо отново и отново.

Director: Lilo Mangelsdorff / Лило Мангелсдорф
Lilo Mangelsdorff is a filmmaker, photographer and artist. Her main cinematic interest is in social and cultural issues. She is interested in people and their personal stories, rather apart from the spectacular events. And she repeatedly works on mostly short experimental films, here the examination of the single image and the montage is the focus of her interest. / Лило Мангелсдорф е режисьор, фотограф и художник. Основният ѝ кинематографичен интерес е към социалните и културни проблеми. Тя се интересува от хората и техните лични истории, а не от зрелищните събития. Работи предимно върху късометражни експериментални филми. Тук разглеждането на единичния образ, примесен с монтажа, е в центъра на нейния интерес. През 2014 г. нейният танцов филм „A Horse’s Dream“ печели първа награда и награда за „Кино“ в конкурса Choreografic Captures.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)