Menu

19TH FILM PROGRAMME

INSIDE / ВЪТРЕ

Documentary , Wed, 2022-06-01, 15:00
Czech Republic , 2020, 6'
Director: Viktorie Štěpánová / Викторие Щьепанова
Producer: Ondřej Šejnoha / Ондрей Шейноха
Cinematographer: Aleš Zůbek / Алеш Зубек
Writer: Viktorie Štěpánová, Lukáš Červený / Викторие Щьепанова, Лукаш Червени
Editor: Sebastian Kučkovský / Себастиан Кучковски

Synopsis: How does it feel not to understand your own body and its needs? To perceive everything but food blurry and meaningless? The animated documentary film ‘Inside’ shows a day in life of a person suffering a mental illness called Anorexia Nervosa. It is an intimate insight into the mind of an anorexic, who just must somehow interact with the raw reality. / Какво е чувството да не разбираш собственото си тяло и неговите нужди? Да възприемате всичко освен храната безсмислено? Анимационният документален филм „Вътре“ показва един ден от живота на човек, страдащ от психичното заболяване анорексия-невроза. Филмът представлява интимно проникване в ума на анорексик, който просто по някакъв начин трябва да взаимодейства със суровата реалност.

Director: Viktorie Štěpánová / Викторие Щьепанова
Viktorie Štěpánová is a student of the third year of animation at Prague’s FAMU. “Inside” is her first film d'auteur. Aside from animation, she also pursues illustration. Her achievements include long-term cooperation with DELIKOMAT, painting cafés, animating spots for Magnesia Litera, and creating music videos for Nina Rosa or Fadex. / Викторие Щепанова е студентка в третата година по анимация във FAMU в Прага. “Вътре” е първият ѝ авторски филм. Освен с анимация, се занимава и с илюстрация. Нейните постижения включват дългогодишно сътрудничество с Delikomat, рисуване на кафенета, анимиране на спотове за Магнезия Литера и създаване на музикални клипове за Нина Роса или Fadex.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)