Menu

19TH FILM PROGRAMME

CLARA IS GONE / КЛАРА Я НЯМА

Fiction , Sun, 2022-06-05, 15:00
Canada , 2021, 14'33''
Director: Danyk Grenier / Даник Грениер
Producer: Eliane Chartier / Елиан Шарти
Cinematographer: Mirko Lafrenière / Мирко Лафрениер
Writer: Danyk Grenier / Даник Грениер
Editor: Christophe Foyer / Кристоф Фойер

Synopsis: 11 year old Simon is woken up by the police in the middle of the night. His best friend Clara has gone missing. He goes on a search with the help of his friend Ben. During the search, Simon slowly loses his childlike wonder and realises Clara might be in greater danger than he originally thought. / 11-годишният Симон е събуден от полицията посред нощ. Неговата най-добра приятелка Клара е изчезнала. Той започва да я търси с помощта на приятеля си Бен. По време на търсенето, Симон бавно губи детското в себе си и осъзнава, че Клара може да е в по-голяма опасност, отколкото първоначално си е мислил.

Director: Danyk Grenier / Даник Грениер
Danyk Grenier graduated from the cinema program at UQAM in 2020. He currently specialises in writing and directing. Based in Montreal, he directed a couple of short films, notably Et demain la tempête, and Clara est partie. / Даник Грениер завършва „Кино“ в UQAM през 2020 г. В момента той специализира в драматургия и режисура, като до момента е режисирал е няколко късометражни филма.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)